Drvna industrija

Drvna industrija Opštine Istočni Stari Grad
Na području opštine Istočni Stari Grad registrovan je značajan broj subjekata koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti pilanske prerade drveta.
Drvoprerađivački sektor je dominantan u industriji Istočnog Starog Grada u pogledu ostvarenog ukupnog prihoda i broja zaposlenih radnika. Ovaj sektor je izvozno orjentisan i ostvaruje najveće učešće u izvozu. Sektor prerade drveta predstavlja okosnicu razvoja opštine sa stalnom tendencijom proširenja proizvodnje sa višim fazama prerade i novim zapošnjavanjima.
Sadašnje stanje u ovom sektoru je nepovoljno sa stanovišta broja primarnih kapaciteta za preradu drveta, koji prevazilaze proizvodne mogućnosti šuma.