Zdravstvo

Zdravstvo

U opštini Istični Stari Grad od zdravstvnih institucija egzistira Javna zdravstvena ustanova „ Ambulanta porodične medicine“ Istočni Stari Grad koja za potrebe korisnika zdravstvene zaštite pruža zdravstvene usluge primarne i dijela sekundarne zdravstvene zaštite u koju svrhu je nabavljena ginekološka oprema.
U Javnoj zdravstvenoj ustanovi „ Ambulanta porodične medicine“ Istočni Stari Grad zaposleno je:
– ljekar opšte prakse 2,
– stomatolog 1,
– medicinska sestra 1,
– laborant 1 i
– radnik na održavanju čistoće 1

Vozni park pruža usluge prevoza dijela zaposlenih radnika na posao i za kućne posjete bolesnicima u svrhu pružanja usluga previjanja, ukazivanje prve pomoći, davanje injekcija i infuzija i savjetovanje, a sastoji se od jednog terenskog vozila “Lada Niva“ i jednog vozila marke “Škoda fabia“.

Socijalna zaštita
U ostvarivanju socijalne politike u opštini Istočni Stari Grad, socijalna zaštita, kao njen specifičan vid, ima poseban značaj, naročito u rješavanju raznih socijalnih pitanja. Ta socijalna pitanja su veoma različita, a većinu ih je nametnula društvena zajednica nakon rata.
Na području Opštine, prema našim evidencijama postoji oko 60 stanovnika koji se mogu svrstati u kategoriju socijalno ugroženih. Od toga broja 39 lica ostvaruje neki vid pomoći i to 12 lica ostvaruje stalnu novčanu pomoć, 13 lica ostvaruje naknadu za pomoć i njegu druge osobe, sa tendencijom stalnog povećanja broja korisnika. Korisnici ovih pomoći su uglavnom domicilno stanovništvo. Strukturu socijalno ugroženih lica čine stari i iznemogli, nezaposlena lica, te invalidi. Najniža osnovna novčana pomoć iznosi 41,00 KM. Novčana naknada za pomoć i njegu druge osobe iznosi 41,00 KM.

Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih
Pravo na zdravstvenu zaštitu u prosjeku je ostvarilo 14 nosilaca zdravstvenog osiguranja, a to su korisnici raznih vidova socijalne i dječije zaštite koji navedeno pravo nisu mogli ostvariti po nekom drugom osnovu korisnici stalne novčane pomoći, dodatka za pomoć i njegu druge osobe, starateljstvo, civilne žrtve rata i dr.