SO Istočni Stari Grad usvojila Akcioni plan

Skupština opštine je na XXIII redovnoj sjednici održanoj 24.12. donijela Odluku kojom se usvaja Akcioni plan za unapređenje jednakosti i ravnopravnosti polova za period od 2016. – 2018. godina.
Opština Istočni Stari Grad kao jedna od 22 lokalne zajednice u Republici Srpskoj, koje su dio programa za jačanje ravnopravnosti polova na lokalnom nivou, učestvovala je na Konferenciji „Lokalni akcioni planovi za ravnopravnost polova – iskustva i dobre prakse u izradi i primjeni“ koji je održan 2. decembra 2015. godine u Banja Luci.
Pomenuta Konferencija predstavlјala je svojevrsan forum u okviru kojeg su učesnici imali priliku razmijeniti dosadašnja iskustva u pripremi i realizaciji lokalnih akcionih planova za ravnopravnost polova. Aktivnosti ove vrste predstavlјaju izraz globalnog trenda razvijanja instrumenata za razvijanje mehanizama koji će obezbijediti poželјan ambijent u domenu ravnopravnosti polova. Opština Istočni Stari Grad je učešćem na Konferenciji potvrdila spremnost da učestvuje u odnosnim aktivnostima i jasno pokazala želјu za budući angažman u ovoj oblasti.
U ime Opštine Istočni Stari Grad na Konferenciji su učestvovale sekretar Skupštine opštine gđica Svjetlana Ostojić i samostalni stručni saradnik za socijalnu, dječiju i boračko-invalidsku zaštitu gđica Jelena Maletić.
Ovom prilikom su Mirjana Lukač, direktorica Gender centra Vlade Republike Srpske, i Kendal Palmer, direktorica Odjela za lјudsku dimenziju-Misija OEBS-a u Bosni i Hercegovini, uručile Opštini Istočni Stari Grad potvrdu za učešće u ovom programu.