16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama

Opština Istočni Stari Grad se pridružuje svjetskoj kampanji 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama koja traje od 25. novembra (Međunarodnog dana borbeprotivnasiljanadženama) do 10. decembra(Međunarodnogdanaljudskihprava).

Upartnerstvu sa Centrom zajednakost i ravnopravnost polova Vlade RepublikeSrpske priključujemo se globalnojkampanji „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama”, koja se širom svijeta obilježava u periodu od 25. novembra (Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama) do 10. decembra (Dan ljudskih prava).

Nasilje u porodici, i nasilje nad ženama uopšte, predstavljaju civilizacijski izazov svakog društva. Njegova specifičnost u odnosu na ostale oblike nasilja je ta što se uvijek pojavljuje u zoni privatnosti,  najintimnijoj sferi života, u kojoj bi svako trebao da se osjeća sigurnim. Bez obzira na to da li se dešava u porodici ili naradnom mjestu, skoro uvijek je u pitanju blisko i poznato okruženje. Jedna od osnovnih karakteristika savremenog društva je nulta tolerantnost na svaki oblik nasilja, pa tako i nasilja nad ženama i u porodici, te je stoga lako zaključiti da je najveći izazov jednog društva dati odgovor na pitanje: Kako djelovati tamo gdje se sudaraju ove dvije vrijednosti – privatnosti društvena netolerantnost na nasilje.

Prema podacima posljednjeg istraživanja o rasprostranjenosti i karakteristikama nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini, 47,3% ispitanih žena u Republici Srpskoj je tokom svog života doživjelo neki oblik nasilja od 15. godine pa nadalje, što predstavlja visok procenat koji govori o razmjerama i težini ovog društvenog problema.  Sfera intimnih porodičnih ipartnerskih odnosa je i dalje najnesigurnija za žene i djevojčice, jer su počinioci u većini slučajeva njihovi supruzi, očevi, partneri i drugi srodnici i bliska lica.