Šumski resursi

Osnovni podaci Šumske uprave “Bistrica“ Istočni Stari Grad
Na području opštine Istočni Stari Grad gazdovanje i stručni nadzor nad šumom i šumskim zemljištem vrši šumska uprava ”Bistrica” Istočni Stari grad sa sjedištem na Vučijoj Luci, a koja radi i djeluje kao organizaciona cjelina u sklopu Šumskog gazdinstva ”Romanija” Sokolac, odnosno Javnog preduzeća šumarstva ”Šume Republike Srpske“.

Šumska uprava Bistrica gazduje šumom i šumskim zemljištem na teritoriji dvije opštine I.Stari grad i I.Novo Sarajevo što ujedno čini šumsko privredno područje ”Sarajevsko „ koje je sastavljeno od 6 gospodarskih jedinica ( G.J. Vogošća-Bulozi; Vučija Luka; Trebević; Kaljina-Bioštica; Romanija-Mokro ) na teritorije opštine I.Stari grad i ( G.J. Kasindolska rijeka ) na teritorije opštine I.Novo Sarajevo.
Ukupna površina šume i šumskog zemljišta na teritoriji opštine I.Stari grad iznosi 4.626,47 ha od čega 2.091,68 ha čine visoke šume sa prirodnom obnovom koje ujedno možemo smatrati i najvrednijim šumskim sastojinama na teritoriji opštine.Površina šumskih kultura iznosi 279,05 ha, zatim površina izdanačkih šuma 182,10 ha.
Ukupna površina podesna za pošumljavanje iznosi 1.380,15 ha i površina nepodesna za pošumljavanje 693,49 ha. U pogledu eksploatacije šuma, godišnji sječivi etat zadnjih godina kretao se u rasponu od 10.000 m3 – 15.000 m3 sječive neto drvne mase, od čega približno 70% te mase otpada na drvne sortimente četinara dok 30% pripada drvnim sortimentima lišćara. Navedena količina drvne mase koja se godišnje posječe, može se smatrati itekako važnim prirodnim resursom od strateškog značaja za lokalnu zajednicu.
U pogledu šumsko uzgojnih radova za 2009 god. izvršeno je pošumljavanje 6.000 ha površine sa 12.000 kom. sadnica četinara ( sadnice smrče i b.bora ) u ( G.J. Trebević ) i okopavanje sadnica na površini od 6.000 ha (G.J. Trebević i G.J Vogošća-Bulozi ). Osim navedenih radova važno je istaći da u sklopu ŠPP „ Sarajevsko „ a na području opštine I.Stari grad izdvojene su zbog svog značaja i šume sa posebnom namjenom i to:
1. Alpinetum ( G.J. Trebević ) sa površinom 7,20 ha koji predstavlja botaničku baštu sa rijetkim vrstama bilja. Alpinetum je osnovan prije 50-tak godina od strane čuvenog sarajevskog profesora dr.Vojina Gligića u čiju čast je postavljena spomen ploča na tom području.
2. Kulture munike sa crnim borom na pretežno krečnjačkim zemljištima ( GJ Trebević ) sa površinom od 4,30 ha.
3. Subalpinske šume bukve sa primjesom jele i smrče na plitkim krečnjačkim zemljištima ( GJ Trebević ) površine 2,60 ha.
4. Visoke šume breze i šume breze sa smrčom na dubokim kiselim zemljištima ( GJ Vogošća-Bulozi) površine 73,15 ha.
5. Izletničke šume „ Studenkovići“ (GJ Trebević) površine 208,66 ha.
6. Park šume na Zlatištu ( GJ Trebević ) površine 9,96 ha.
7. Park prirode „Bruške šume“ ( GJ Trebević) površine 429,59 ha.
8. Šume kanjona rijeke Miljacke ( GJ Trebević ) površine 568,10 ha koje su zaštitnog karaktera.