Javne nabavke 2016

28.12.2016. – Direktni sporazum
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Direktni sporazum sa “K-PROJEKT”
d.o.o. koje zastupa direktor Miljan Luketa čiji je predmet Izrada projektne dokumentacije za objekat Vatrogasni dom na Hreši opština Istočni Stari Grad.

27.12.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka putničkog motornog vozila

21.12.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izrada projektne dokumentacije za objekat Vatrogasni dom na Hreši.

22.07.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izvođenje radova izgradnje ulične rasvjete, naselje Njemanica.

21.07.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Radovi za izgradnju tribine na sportskom terenu na Hreši.

21.07.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Usluga nabavke hrane i uslužnog osoblja povodom svečanog obilježavanja Krsne slave i Dana opštine.

13.07.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa “SARAJEVOINVEST”
d.o.o. Pale koje zastupa direktor Momčilo Krajišnik čiji je predmet nabavka goriva i maziva za 2016. godinu za potrebe Opštinske uprave opštine Istočni Stari Grad.

13.07.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka novog putničkog motornog vozila.

27.06.2016. – Odluka o pokretanju postupkaOdluka o pokretanju postupka javne nabavke – Usluga o pristupanju izradi izmjena, dopuna i proširenja obuhvata Regulacionog plana “Zlatište-Brus”.

19.06.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa Osiguranjem “AURA” a.d. Banja Luka koje zastupa direktor Miodrag Čoprka o nabavci usluge kolektivnog osiguranja imovine i radnika Opštinske uprave opštine Istočni Stari Grad.

10.06.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa “MULTIPRINT” d.o.o. Pale koje zastupa direktor Vladimir Ninković o nabavci kancelarijskog materijala.

09.06.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa JKP „GLOG“ d.o.o. Hreša, Istočni Stari Grad koje zastupa direktor Slaviša Jovičić za izgradnju kupatila Kosi Jovičić, Hreša, Opština Istočni Stari Grad.

03.06.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa „Šuma Plan“ d.o.o. koje zastupa direktor Duško Topić, čiji je predmet izrada Elaborata o opravdanosti krčenja šuma i trajne promjene šumskog zemljišta za parcele pod šumom za područje Regulacionog plana Zlatište i Osmice na Trebeviću, Opština Istočni Stari Grad.

03.06.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa „HIDROLET“ d.o.o. Rogatica koje zastupa direktor Sretko Stanišić čiji su predmet radovi – „nastavak L=150,00 m izgradnje dijela  gravitacionog cjevovoda naselje Tadić, Opština Istočni Stari Grad.

01.06.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova – “na izgradnji kupatila Kosa Jovičić”, Hreša, Istočni Stari Grad.

23.05.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa SZR „LOGIC“ Rogatica koju zastupa vlasnik Slobodan Logić čiji je predmet nabavka robe – video nadzor.

23.05.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – “NASTAVAK L=150,00 m.-izgradnja dijela gravitacionog cjevovoda na dionici D-6, naselje Tadić – Hreša”.

23.05.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Usluga izrade Elaborata o opravdanosti krčenja šuma i trajna promjena namjene šumskog zemljišta područje Regulacionog plana Zlatište i Osmice na Trebeviću.

20.05.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa „Graleks“ d.o.o. Pale koje zastupa direktor Dragiša Trobok čiji je predmet usluga izrade projekta na nastavku izgradnje biciklističke staze na Trebeviću, Opština Istočni Stari Grad.

19.05.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Osiguranje imovine i radnika u 2016. godini.

17.05.2016.- Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa „SANITACIJA“ d.o.o. Zvornik koje zastupa direktor Simo Perić a čiji je predmet izvođenje usluga sistematske deratizacije na području opštine Istočni Stari Grad u 2016. godini.

17.05.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke robe – “Nabavka opreme za obezbjeđenje Opštine Istočni Stari Grad – VIDEO NADZOR”.

16.05.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Usluga “obavljanje poslova platnog prometa-bankarske usluge”.

13.05.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba – “Nabavka goriva i maziva u 2016. godini”.

12.05.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nabavka kancelarijskog materijala u 2016. godini.

10.05.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Usluga izrade projekta- “na nastavku izgradnje biciklističke staze na Trebeviću”.

10.05.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa „Graleks“ d.o.o. Pale koje zastupa direktor Dragiša Trobok čiji je predmet usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na projektu „Izgradnja dijela gravitacionog cjevovoda na dionici D-6 naselje Tadić, Opština Istočni Stari Grad.

05.05.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa „Geo-Vuksanović“ d.o.o. Pale koje zastupa direktor Savo Vuksanović čiji je predmet geodetska usluga za izmjenu i dopunu Regulacionog plana Brus – Trebević, Opština Istočni Stari Grad.

04.05.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Usluga sistematske deratizacije.

27.04.2016.Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa „Šuma Plan“ d.o.o. koje zastupa direktor Duško Topić, čiji je predmet izrada Elaborata o opravdanosti krčenja šuma i trajne promjene šumskog zemljišta za parcele pod šumom za područje Regulacionog plana Brus.

26.04.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Geodetska usluga za izmjenu i dopunu Regulacionog plana Brus – Zlatište.

25.04.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izgradnja dijela gravitacionog cjevovoda na dionici D-6 naselje Tadić, Opština Istočni Stari Grad.

21.04.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa   „Hidrolet“ d.o.o. Rogatica koje zastupa direktor Sretko Stanišić za izgradnju dijela gravitacionog cjevovoda na dionici naselja D-6 naselje Tadić, Opština Istočni Stari Grad.

15.04.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke –  Usluga izrade Elaborata o opravdanosti krčenja šuma i trajna promjena namjene šumskog zemljišta područje Regulacionog plana Brus.

07.04. 2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa Vatrogasnim savezom Republike Srpske koji zastupa predsjednik Goran Stojaković čiji je predmet vatrogasna obuka za zaštitu i spasavanje od požara.

06.04. 2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Radovi na izgradnji dijela gravitacionog cjevovoda na dionici D-6 za naselje Tadići, Hreša, Istočni Stari Grad.

29.03.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Usluga vatrogasne obuke za zaštitu i spasavanje od požara za 5 (pet) pripadnika civilne zaštite.

28.03.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa „OO CRVENOG KRSTA“ koju zastupa sekretar Jelena Petrović čiji je predmet obuka kandidata za pružanje prve medicinske pomoći za pripadnike civilne zaštite Opštine Istočni Stari Grad.

23.03.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa Preduzećem za poštanski saobraćaj RS a.d. RJ Sokolac koje zastupa direktor RJ Radivoje Đerić čiji su predmet poštanske usluge.

17.03.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Usluga obuke prve medicinske pomoći za 5 (pet) pripadnika civilne zaštite.

14.03.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – “poštanske usluge”.

22.02.2016. – Potpisan Ugovor
Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović potpisao je Ugovor sa „STAM-PETROVIĆ“ d.o.o. Pale koje zastupa direktor Mirko Petrović čiji je predmet izvođenje radova rušenja objekta na Vučijoj Luci.

15.02.2016. – Odluka o pokretanju postupka
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Radovi – “Rušenje objekta na Vučijoj Luci”.
————————————————————————————-

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH objavljuju se sljedeći dokumenti:

Odluka o planu javih nabavki roba, usluga i radova za 2016. godinu
Plan javih nabavki roba, usluga i radova za 2016. godinu
Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova opštinske uprave Opštine Istočni Stari Grad
Pravilnik o postupku direktnog sporazuma opštinske uprave Opštine Istočni Stari Grad