Javne nabavke 2015

 

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH objavljuju se sljedeći dokumenti: Odluka o planu javih nabavki roba, usluga i radova za 2015. godinu, Plan javih nabavki roba, usluga i radova za 2015. godinu, Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova opštinske uprave Opštine Istočni Stari Grad i Pravilnik o postupku direktnog sporazuma opštinske uprave Opštine Istočni Stari Grad. 

11.12.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je potpisao je direktan sporazum sa JKP „Glog“ doo Istočni Stari Grad čiji je predmet izvođenje radova „Krplјenje udarnih rupa na lokalnom putu Brezovice – Mrazovac“, opština Istočni Stari Grad.

 

8.12.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Krpljenje udarnih rupa na lokalnom putu Brezovice – Mrazovac.

 

4.12.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je potpisao je direktan sporazum sa JKP „Glog“ doo Istočni Stari Grad čiji je predmet izvođenje radova „Nasipanje dva puta u MZ – Vučija Luka, oštećeni uslijed velike količine padavina“.

 

1.12.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je potpisao je direktan sporazum sa društvom sa ograničenom odgovornošću „GOLDEN HANDS“ iz Pala čiji je predmet izvođenje radova „Javna rasvjeta Hreša – Dolovi“, opština Istočni Stari Grad.

 

27.11.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nasipanje dva puta na području MZ Vučija luka, oštećeni usljed velike količine padavina.

 

20.11.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je potpisao je direktan sporazum sa društvom sa ograničenom odgovornošću „K.PROJEKT“ iz Istočnog Sarajeva čiji je predmet usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji objekata: asfaltiranje puta Vučija Luka, krplјenje udarnih rupa na putu Hreša – Vučija Luka, nasipanje puta Mrazovac – Vučija Luka, izgradnja javnog pojila, krplјenje udarnih rupa na putu Brezovice – Mrazovac.

 

20.11.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Za potrebe javne nabavke radova, javna rasvjeta Hreša – Dolovi

 

18.11.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je potpisao je direktan sporazum sa društvom sa ograničenom odgovornošću „Grijanjeinvest“ Pale čiji je predmet radovi „Demontaža postojećeg kotla i i sporuka i montaža novog kotla na pelet“, opština Istočni Stari Grad.

 

17.11.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Za potrebe nabavke usluge, nadzora nad izvođenjem radova.

 

16.11.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Za potrebe nabavke radova, „Demontaža postojećeg kotla i i sporuka i montaža novog kotla na pelet“, opština Istočni Stari Grad.

 

16.11.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Demontaža postojećeg kotla i isporuka i montaža novog kotla na pelet, toplovodna kotlovnica u zgradi opštinske uprave.

 

13.11.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je potpisao je direktan sporazum sa JKP „Glog“ doo Istočni Stari Grad čiji je predmet izvođenje radova „Krplјenje udarnih rupa na lokalnom putu Hreša – Vučija Luka“, opština Istočni Stari Grad.

 

5.11.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Krpljenje udarnih rupa na lokalnom putu Hreša – Vučija Luka.

 

21.10.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović zaklјučio je ugovor sa društvom sa ograničenom odgovornošću „ILIDžA PUTEVI “, Istočna Ilidža po provedenom postupku javne nabavke broj: A01-404-718/15 od 22. 9. 2015. godine – nabavka radova asfaltiranje puta Vučija Luka u dužini od L = 300 m. Ugovor je zaklјučen sa najpovolјnijim ponuđačem.

 

15.10.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović zaklјučio je direktan sporazum sa društvom sa ograničenom odgovornošću „MATRIX – COMPUTERS “, Pale za isporuku robe – nabavka kompjuterske opreme za potrebe opštinske uprave opštine Istočni Stari Grad.

 

7.10.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Održavanje i čišćenje puteva u zimskom periodu za sezonu 2015/2016 godinu.

 

2.10.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović zaklјučio je direktan sporazum sa JPŠ „Šume RS“ IRPC Banja Luka za uslugu nadzora nad izradom šumskoprivredne osnove za privatne šume na području opštine Istočni Stari Grad.

 

28.9.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović zaklјučio je direktan sporazum sa društvom sa ograničenom odgovornošću „GP OBNOVA “, Šamac za uslugu izrada stručnog mišlјenja i Plana parcelacije za formiranje građevinskih parcela i izvođenja poslovnog objekta benzinske stanice sa pratećim sadržajima.

 

22.9.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Asfaltiranje puta “Vučija Luka” u dužini L = 300 m

 

16.9.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je potpisao je direktan sporazum sa doo „K – PROJEKT“ iz Istočnog Sarajeva čiji je predmet usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji objekata: kancelarija na Hreši, dva puta od Brusa do Doma banke na Trebeviću, nastavak izgradnje biciklističke staze i puta uz stazu na Brusu i spomenik kapele na Vučijoj Luci.

 

14.9.2015. – Javne nabavke – obavještenje

NNačelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je potpisao je direktan sporazum sa „Geo – Vuksanović“ SP Pale čiji je predmet usluga „Cijepanje parcela po Regulacionom planu, po lakicijskim uslovima br.B07-364-547-53-3/15 od 22.07.2015. godine K.O. Trebević, lokacija Brus, opština Istočni Stari Grad“.

 

8.9.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga – Nadzora nad izvođenjem radova.

 

28.8.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga – „Cijepanje parcela po Regulacionom planu, po lakicijskim uslovima br.B07-364-547-53-3/15 od 22.07.2015. godine K.O. Trebević, lokacija Brus, opština Istočni Stari Grad“.

 

24.8.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Izgradnja “sabirnih centara – nadstrešnica za postavljanje kontejnera” na teritoriji opštine Istočni Stari Grad.

 

7.8.2015. – Javne nabavke – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nasipanje puta Mrazovac – Vučija Luka.

 

27.7.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je potpisao je direktan sporazum sa SUR „Bit“ Pale čiji je predmet usluga „Priprema i posluživanje hrane povodom obilјežavanja sv. Pantelejmona krsne slave i Dana opštine Istočni Stari Grad“.

 

20.7.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – Nasipanje puta Mrazovac – Vučija Luka.

 

13.7.2015. – Javne nabavke – Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge- „Priprema i posluživanje hrane povodom obilјežavanja sv. Pantelejmona krsne slave i Dana opštine Istočni Stari Grad“.

 

13.7.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović zaklјučio je ugovor sa društvom sa ograničenom odgovornošću „Nešković “, Bijelјina – po provedenom postupku javne nabavke broj: A01-404-413/15 od 04.06.2015. godine – nabavka robe GORIVO I MAZIVO za 2015. godinu. Ugovor je zaklјučen sa gore navedenim ponuđačem čija je ponuda ocijenjena kao najpovolјnija.

 

18.6.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je zaklјučio ugovor sa društvom sa ograničenom odgovornošću „Multiprint “, Pale – po provedenom postupku javne nabavke broj: A01-404-339/15 od 14.05.2015. godine – nabavka usluge KANCELARIJSKOG MATERIJALA za 2015. godinu. Ugovor je zaklјučen sa gore navedenim ponuđačem čija je ponuda ocijenjena kao najpovolјnija.

 

18.6.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je potpisao je direktan sporazum sa Novom bankom ad Banja Luka čiji je predmet usluga „Obavlјanje poslova platnog prometa Opštine“.

 

18.6.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je zaklјučio ugovor sa akcionarskim društvom „Wiener osiguranje“ Banja Luka po provedenom postupku javne nabavke broj: A01-404-386/15 od 27.05.2015. godine – nabavka usluge OSIGURANјE IMOVINE I RADNIKA OPŠTINE za 2015. godinu. Ugovor je zaklјučen sa gore navedenim ponuđačem čija je ponuda ocijenjena kao najpovolјnija.

 

18.6.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović zaklјučio je ugovor sa društvom sa ograničenom odgovornošću „Šuma Plan“, Banja Luka – po provedenom postupku javne nabavke broj: A01-404-359/15 od 20.05.2015. godine – nabavka usluge IZRADA ŠUMSKO PRIVREDNE OSNOVE ZA PRIVATNE ŠUME na području opštine Istočni Stari Grad za 2015. godinu. Ugovor je zaklјučen sa gore navedenim ponuđačem čija je ponuda ocijenjena kao najpovolјnija.

 

9.6.2015. – Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – izrada šumskoprivredne osnove za privatne šume

 

4.6.2015. – Javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – gorivo i mazivo

 

1.6.2015. – Javne nabavke – obavještenje

Načelnik Opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović je zaklјučio ugovor sa društvom sa ograničenom odgovornošću „Sanitacija“, Zvornik – po provedenom postupku javne nabavke broj: A01-404-348/15 od 18.05.2015. godine – nabavka usluge SISTEMATSKA DERATIZACIJA na području opštine Istočni Stari Grad za 2015. godinu.
Ugovor je zaklјučen sa gore navedenim ponuđačem čija je ponuda ocijenjena kao najpovolјnija.

 

1.6.2015. – Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kancelarijski materijal

 

29.5.2015. – Javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – obavljanje poslova platnog prometa

 

27.5.2015. – Javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – osiguranje imovine i radnika

 

20.5.2015. – Javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – izrada šumskoprivredne osnove za privatne šume

 

18.5.2015. – Javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – kancelarijski materijal

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke – sistemska deratizacija

 

16.3.2015. – Javne nabavke – Odluka, Plan i Pravilnici

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH objavljuju se sljedeći dokumenti:

Odluka o planu javih nabavki roba, usluga i radova za 2015. godinu

Plan javih nabavki roba, usluga i radova za 2015. godinu

Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova opštinske uprave Opštine Istočni Stari Grad

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma opštinske uprave Opštine Istočni Stari Grad